Skip to main content

Klachtenregeling.

Artikel 2. Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Santos Recherchebureau B.V. en haar medewerkers.

Artikel 3. Wijze van indienen
1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die
de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en adres van de klager;
– de datum;
– een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
– de gronden waarop de klager bezwaar maakt
3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten
stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het
verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de
klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum
waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Kostenloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 7.
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan
de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure
1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een
persoonlijk onderhoud.
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure
1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de
klacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet
in behandeling genomen.

Artikel 10. Beslissing
De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 11. Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 12. Beroepschrift
Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend
worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 13. Wijze van indienen
1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie.
2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en adres van de klager;
– de datum;
– een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
– de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde
vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het
verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de
klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 14. Ontvangstbevestiging
De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van
ontvangst.

Artikel 15. Wijze van behandelen
1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel
1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk.
2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor
een hoorzitting.
3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

Artikel 16. Beslissing
De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.

Artikel 17.
De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.

Artikel 18.
Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Neem geheel vrijblijvend contact op.

× Snel contact